تازه چه خبر؟؟

تازه چه خبر؟؟

puce.gif

 کلیپ خفن موبایل و خنده دار
 اذن دخول(دانشگاه پیام نور )برای دانلور روی کلمه اذن دخول کیلیک کنید حجم ۶۲۰

کیلیپ خیلی باحال ب آخر خنده این کلیپ سک۳۰   نیست

|+| نوشته شده توسط امید در دوشنبه هشتم مهر 1387 و ساعت 1:26 قبل از ظهر bullet.gif 
 دو عکس قشنگ
دو عکس زیبادر ادامه مطلب گذاشتم در هیچ وبلاگی نمیتونین ببینین چون کاره خودمه
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امید در سه شنبه شانزدهم بهمن 1386 و ساعت 6:1 بعد از ظهر bullet.gif 
 منابع رشته حسابداری
به درخواست دوست عزیزم حیدرپیش نیاز های رشته حسابداری در ادامه مطلب
ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط امید در یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 و ساعت 3:12 بعد از ظهر bullet.gif 
 آموزش مرحله به مرحله انخاب واحد اینترنتی دانشگاه پیام نور نیمسال دوم87-86
گام اول

رفتن به http://reg.pnu.ac.ir/ بعد از باز شدن صفحه...

گام دوم کیلیک کردن روی دکمهورود به سیستم 
 گام سوموارد کردن شماره دانشجویی و شماره شناسنامه  مانند فرم زیر

**** ورود به سیستم خدمات آموزشی*****کدکاربری *رمز عبور *

بعد از وارد کردن شماره دانشجویی و شماره شناسنامه روی دکمه ورود کیلیک کنید

بعد صفحه که باز شد دکمه ورود به سیستم رو میزنیم مرحله بعد

روی آﻤﺎراﻟﻬﯾﺎت ﻓﻗﻪ وﻤﺑﺎﻧﯽ ﺣﻗوﻕ اﺳﻼﻤﯽاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ادﯾﺎن وﻋرﻓﺎن ﭼﻧدﺑﺧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﺗﺎرﯾخ ﻓرﻫﻧﮒ ﻤﻟﻝ ﭼﻧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻋﻟوم ﻗرآن وﺣدﯾث ﭼﻧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻓﻗﻪ وﻤﺑﺎﻧﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻓﻟﺳﻓﻪ وﻛﻼم ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﺗﺎرﯾﺟﻐراﻓﯾﺎﻯ اﻧﺳﺎﻧﯽ روﺳﺗﺎﯾﯽﺣﺳﺎﺑدارﻯﺣﺳﺎﺑدارﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﺣﻗوﻕرﯾﺎﺿﯽ ﻤﺣﺽرواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻤوﻤﯽرواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻋرﺏزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻤﺣﺽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ -ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽزﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻤوﻤﯽزﻤﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻤﺣﺽﺷﯾﻤﯽ ﻛﺎرﺑردﻯﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎون ورﻓﺎﻪ اﺟﺗﻤﺎﻋﯽﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽ ﭜﮊوﻫﺷﮔرﻯ ﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽﻋﻟوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻤدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻤﻪ رﯾزﻯ آﻤوزﺷﯽﻋﻟوم ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻓﯾزﯾﮎ ﺣﺎﻟت ﺟﺎﻤدﻤﺗرﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮔﻟﯾﺳﯽﻤدﯾرﯾت دوﻟﺗﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ آﺏ وﺧﺎﮎ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدﻛﺷﺎورزﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻋﻟوم ﻛﺷﺎورزﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻓﻧﺎورﻯ اﻁﻼﻋﺎتﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻓﻧﺎورﻯ اﻁﻼﻋﺎت ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر ﻧرم اﻓزارﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر-ﻧرم اﻓزار ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ آﺏ وﺧﺎﮎﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ ﻋﻟوم داﻤﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ ﻤﺎﺷﯾﻧﻬﺎﻯ ﮎ وﻤﻛﺎﻧﯾزا ﭼﻧدﺑﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت اﺟراﯾﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت ﭜروﮊﻪﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت وآﺑﺎداﻧﯽ روﺳﺗﺎﻫﺎ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤﻧﺎﺑﻊ ﻁﺑﯾﻌﯽ -ﻤﺣﯾﻁزﯾﺳت ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽ کیلیک میکنیم تا همه رشته ها نشون داده بشن

رشته خودتون رو مشخص کنین

 بعد از اینکه رشتتونو مشخص کردین روی دکمه   کیلیک کنید


 رشته هایی که در مرکز شما برای آنها برنامه کلاسی ارائه شده است
آﻤﺎراﻟﻬﯾﺎت ﻓﻗﻪ وﻤﺑﺎﻧﯽ ﺣﻗوﻕ اﺳﻼﻤﯽاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ادﯾﺎن وﻋرﻓﺎن ﭼﻧدﺑﺧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﺗﺎرﯾخ ﻓرﻫﻧﮒ ﻤﻟﻝ ﭼﻧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻋﻟوم ﻗرآن وﺣدﯾث ﭼﻧاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻓﻗﻪ وﻤﺑﺎﻧﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽاﻟﻬﯾﺎت وﻤﻌﺎرﻑ اﺳﻼﻤﯽ -ﻓﻟﺳﻓﻪ وﻛﻼم ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﺗﺎرﯾﺟﻐراﻓﯾﺎﻯ اﻧﺳﺎﻧﯽ روﺳﺗﺎﯾﯽﺣﺳﺎﺑدارﻯﺣﺳﺎﺑدارﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﺣﻗوﻕرﯾﺎﺿﯽ ﻤﺣﺽرواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻤوﻤﯽرواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻋرﺏزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻤﺣﺽزﺑﺎن وادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ -ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽزﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻤوﻤﯽزﻤﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻤﺣﺽﺷﯾﻤﯽ ﻛﺎرﺑردﻯﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎون ورﻓﺎﻪ اﺟﺗﻤﺎﻋﯽﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽ ﭜﮊوﻫﺷﮔرﻯ ﻋﻟوم اﺟﺗﻤﺎﻋﯽﻋﻟوم ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻤدﯾرﯾت ﺑرﻧﺎﻤﻪ رﯾزﻯ آﻤوزﺷﯽﻋﻟوم ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻓﯾزﯾﮎ ﺣﺎﻟت ﺟﺎﻤدﻤﺗرﺟﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮔﻟﯾﺳﯽﻤدﯾرﯾت دوﻟﺗﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ آﺏ وﺧﺎﮎ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدﻛﺷﺎورزﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻋﻟوم ﻛﺷﺎورزﻯ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻓﻧﺎورﻯ اﻁﻼﻋﺎتﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻓﻧﺎورﻯ اﻁﻼﻋﺎت ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر ﻧرم اﻓزارﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺎﻤﭜﯾوﺗر-ﻧرم اﻓزار ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ آﺏ وﺧﺎﮎﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ ﻋﻟوم داﻤﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻛﺷﺎورزﻯ ﻤﺎﺷﯾﻧﻬﺎﻯ ﮎ وﻤﻛﺎﻧﯾزا ﭼﻧدﺑﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت اﺟراﯾﯽ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت ﭜروﮊﻪﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤدﯾرﯾت وآﺑﺎداﻧﯽ روﺳﺗﺎﻫﺎ ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻤﻧﺎﺑﻊ ﻁﺑﯾﻌﯽ -ﻤﺣﯾﻁزﯾﺳت ﭼﻧدﺑﺧﺷﯽ              

بعد از چند لحظه صفحه زیر نشون داده میشه


     

  برنامه کلاسهای ارائه شده در  نیمسال دوم 86        26401(ﻓﯾزﯾﮎ ۱)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26402(آزﻤﺎﯾﺷﮔﺎﻪ ﻓﯾزﯾﮎ ۱)کد کلاس :(92)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26403(رﯾﺎﺿﯽ ۱)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26404(ﻓﯾزﯾﮎ ٢)کد کلاس :(21)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26405(آزﻤﺎﯾﺷﮔﺎﻪ ﻓﯾزﯾﮎ ٢)کد کلاس :(93)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26405(آزﻤﺎﯾﺷﮔﺎﻪ ﻓﯾزﯾﮎ ٢)کد کلاس :(92)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26406(رﯾﺎﺿﯽ ٢)کد کلاس :(24)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26407(ﺑرﻧﺎﻤﻪ ﺳﺎزﻯ راﯾﺎﻧﻪ)کد کلاس :(29)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26409(آﻤﺎرواﺣﺗﻤﺎﻝ ﻤﻬﻧدﺳﯽ)کد کلاس :(21)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26410(ﻤدﯾرﯾت ﻤﻬﻧدﺳﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26412(ﻤﻌﺎدﻼت دﯾﻓراﻧﺳﯾﻝ)کد کلاس :(29)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26413(اﺳﺗﺎﺗﯾﮎ)کد کلاس :(30)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26414(ﻛﺎرﮔﺎﻪ ﻋﻤوﻤﯽ ٢)کد کلاس :(20)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26415(اﻗﺗﺻﺎدﻤﻬﻧدﺳﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26416(روﺷﻬﺎﻯ ﻤﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋددﻯ)کد کلاس :(30)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26417(ﻓرآﯾﻧدﻫﺎﻯ ﺗوﻟﯾد)کد کلاس :(29)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26418(ﻤﻗﺎوﻤت ﻤﺻﺎﻟﺡ ۱)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26419(ﻤﺑﺎﻧﯽ ﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺑرﻕ)کد کلاس :(30)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26421(ﻧﻗﺷﻪ ﻛﺷﯽ ﻋﻤوﻤﯽ)کد کلاس :(92)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26421(ﻧﻗﺷﻪ ﻛﺷﯽ ﻋﻤوﻤﯽ)کد کلاس :(93)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26421(ﻧﻗﺷﻪ ﻛﺷﯽ ﻋﻤوﻤﯽ)کد کلاس :(94)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26421(ﻧﻗﺷﻪ ﻛﺷﯽ ﻋﻤوﻤﯽ)کد کلاس :(95)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26422(اﻗﺗﺻﺎدﻋﻤوﻤﯽ)کد کلاس :(29)گروه: (1 )-مختلط-حضوری26423(اﺻوﻝ ﺣﺳﺎﺑدارﻯ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26424(ارزﯾﺎﺑﯽ ﻛﺎروزﻤﺎن)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26425(ﻛﺎرﺑردآﻤﺎرواﺣﺗﻤﺎﻝ درﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26426(ﺑرﻧﺎﻤﻪ رﯾزﻯ وﻛﻧﺗرﻝ ﺗوﻟﯾدوﻤوﺟودﻯ ﻫﺎﻯ ۱)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26427(اﺻوﻝ ﻤدﯾرﯾت وﺳﺎزﻤﺎﻧدﻫﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26428(ﻤدﯾرﯾت ﻛﯾﻓﯾت وﺑﻬرﻪ ورﻯ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26429(ﻁرﺡ رﯾزﻯ واﺣدﻫﺎﻯ ﺻﻧﻌﺗﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26430(ﻤدﯾرﯾت وﻛﻧﺗرﻝ ﭜروﮊﻪ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26431(ﺳﯾﺳﺗم ﻫﺎﻯ اﻁﻼﻋﺎت ﻤدﯾرﯾت)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26432(زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26433(ﻛﻧﺗرﻝ ﻛﯾﻓﯾت آﻤﺎرﻯ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26434(ﻛﺎرﺑردﻛﺎﻤﭜﯾوﺗردرﻤﻬﻧدﺳﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26436(ﻤﻬﻧدﺳﯽ ﻋواﻤﻝ اﻧﺳﺎﻧﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26437(اﺻوﻝ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26438(ﻤدﯾرﯾت ﻤﺎﻟﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26439(ﻤدﯾرﯾت ﻤﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان26440(ﻤدﯾرﯾت اﺳﺗراﺗﮊﯾﮎ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان99718(ﻤﺑﺎﻧﯽ ﻛﺎرآﻓرﯾﻧﯽ)کد کلاس :(31)گروه: (1 )-مختلط-حضوری99719(ﺧﻼﻗﯾت ﺣﻝ ﻤﺳﺎﻟﻪ وﺗﻓﻛرراﻫﺑردﻯ)کد کلاس :(00)گروه: (1 )-مختلط-خودخوان اگر دانشجوی ترم آخر هستید لطفا گزینه زیر را تیک بزنید

دانشجوی ترم آخر می باشم
انتخاب واحد این دسته از دانشجویان بدون رعایت سقف واحد و بدون پرداخت شهریه انجام می شود.(حداکثر24 واحد) 
                  

 روی اون درسی که میخاین این ترم بگیرین کیلیک میکونین تا به رنگ آبی بشه آبی که شد دکمه رو فشار بدین

مثلا من درس آزمایشگاه رو انتخاب کردم صفحه به شکل زیر میشه

                     دروس انتخاب شده 26402(آزﻤﺎﯾﺷﮔﺎﻪ ﻓﯾزﯾﮎ ۱)کد کلاس :(92)گروه: (1 )-مختلط-حضوری


      دانشجوی گرامی :خواهشمند است با دقت کامل اقدام به انتخاب

 

هر درسی رو میخایم از جدول در میاریم و دکمه اضافه رو  میزنیم

بعد از اینکه درسا رو انتخاب کردیم  دکمهکیلیک میکنیم

وبعد روی دکمه  کیلیبک میکنیم

اگه کسی اشکال داشت تو قسمت نظرات بنویسه بزودی بهش جواب داده میشه

|+| نوشته شده توسط امید در یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 و ساعت 2:28 بعد از ظهر bullet.gif 
  انتخاب واحد پیام نور حداقل 12 و حداكثر 18 واحد درسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 25 بازدید